Περιορισμένη άδεια

Το ear-books.com, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Μεταβολές

Το ear-books.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το ear-books.com  μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Το ear-books.com, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το ear-books.com είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Αξιολογήσεις προϊόντων και σχολιασμός άρθρων (στο εξής όλα μαζί ως «σχόλια»)

Το ear-books.com δίνει στους χρήστες του το δικαίωμα να καταχωρούν σχόλια στα προϊόντα και στα άρθρα της ιστοσελίδας του.

 1. Η χρήση της υπηρεσίας υποβολής σχολίων στα άρθρα υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εκάστοτε ισχυόντων “Όρων χρήσης”.
 2. Τα σχόλια από την υποβολή τους περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ιστοχώρου.
 3. Τα σχόλια χρειάζονται έγκριση πριν δημοσιευθούν. Ο ιστοχώρος διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει χωρίς προειδοποίηση σχόλια που δεν συμμορφώνονται με τους “Όρους χρήσης”.
 4. Κάθε σχόλιο εκφράζει τις απόψεις του συντάκτη του και όχι του ιστοχώρου ear-books.com.
 5. α. Τα σχόλια πρέπει να αναφέρονται στο άρθρο/ προϊόν κάτω από το οποίο υποβάλλονται και να είναι αμέσως σχετικά με το θέμα που αυτό διαπραγματεύεται.
  β. Σχόλια που υποβάλλονται ως προσωπική απάντηση σε προηγούμενο σχόλιο και δεν έχουν ουσιαστική σχέση με το θέμα του άρθρου/προϊόντος δεν θα δημοσιεύονται.
 6. α. Το περιεχόμενο των σχολίων δεν μπορεί να είναι ανήθικο, υβριστικό, προσβλητικό ή αντίθετο στη δογματική και διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αντιθέτως τα σχόλια πρέπει να γράφονται με σεβασμό στα πρόσωπα των άλλων συντακτών καθώς και στο χώρο που τα φιλοξενεί.
  β. Κάθε σχόλιο πρέπει να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο· μονολεκτικά ή πολύ σύντομα σχόλια πρέπει να αποφεύγονται.
  γ. Η παράθεση συνδέσμων προς τρίτους ιστοχώρους στα σχόλια, ιδιαιτέρως αν το σχόλιο υποβάλλεται μόνο για αυτό το σκοπό, πρέπει να αποφεύγεται, όπως και η προσπάθεια διαφήμισης.
 7. Δεν γίνονται δεκτά σχόλια γραμμένα σε greeklish ή εξολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα.
 8. Δεν επιτρέπεται ο διαδοχικός σχολιασμός στο ίδιο άρθρο/προϊόν με χρήση διαφορετικών ψευδωνύμων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

**Ισχύουν διαφορετικές τιμές για παραγγελίες για την Κύπρο από αυτές που ισχύουν για την Ελλάδα. Οι τιμές ενημερώνονται σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση του χρήστη.